Stadgar
> SKO > Om SKO > Stadgar

Stadgar

STADGAR FÖR SVERIGES KRISTLIGA OFFICERSFÖRBUND

1 §

Syfte

Syftet med Sveriges Kristliga Officersförbund (SKO) är att bland förbundets medlemmar och inom Försvarsmakten verka för en personlig kristen tro och kristen gemenskap. Detta sker främst genom andlig hjälp, vägledning och uppbyggelse.

2 §

Medlemsskap

a)Medlemsskap kan erhållas av person som tillhör/tillhört  Försvarsmakten. Medlem betalar årlig avgift. Ständigt medlemsskap kan erhållas.

b)Person som genom förbön och på annat sätt vill stödja förbundet kan bli stödjande medlem.

c)Årsmötet kan efter förslag från styrelsen utnämna hedersmedlem. För utnämning krävs 2/3 majoritet på årsmötet.

3 §


Organisation och arbetssätt

a)Förbundets styrande organ är årsmöte och styrelse.

b)Internationellt är förbundet knutet till Association of Military Christian Fellowships (AMCF).

c)Förbundet vill uppfylla sitt syfte genom att skapa
         - gemenskap i lokala kontaktgrupper
         - gemenskap mellan lokala grupper och enskilda medlemmar
         - gemenskap med motsvarande organisationer i andra länder

d)Strävan skall vara att bygga förbundet på verksamhet i kontaktgrupper och/eller lokalföreningar. Det åligger styrelsen att stödja uppbyggnaden av kontaktgrupper/lokalföreningar i största möjliga mån.

e)Kontaktgrupp är informell och kan bestå av 2-3 medlemmar.

f)Lokalförening väljer själv sitt arbetssätt så att det följer syftet med förbundets verksamhet.


4 §

Årsmöte

a)Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast fyra månader efter verksamhetsårets slut.

b)Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast två månader före mötet. Detta kan ske i förbundets tidning.

c)Alla medlemmar äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Sådan skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

d)Minst följande punkter skall finnas med på föredragningslistan vid årsmöte:
* Val av ordförande för mötet
* Fråga om mötets behöriga utlysande
* Val av sekreterare och två justerare för mötet
* Verksamhetsberättelse
* Bokslut och revisionsberättelse
* Fråga om ansvarsfrihet
* Val av styrelse
* Val av revisorer
* Val av valberedning (3 personer)
* Fastställande av medlemsavgift
* Fastställande av verksamhetsplan och budget

e)För att på årsmötet behandla ej föranmälda ärenden krävs enhälligt beslut på årsmötet (gäller ej stadgeändring, se 12 §).

f)Senast två veckor före årsmötet sänds årsmöteshandlingar till anmälda deltagare.


5 §

Styrelse

a)Styrelsen är förbundets beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ. Styrelsen arbetar efter dessa stadgar samt de riktlinjer som årsmötet angivit.

b)Styrelsen består av förbundsordförande och sex ledamöter. De har en mandatperiod på två år. De väljs vid årsmötet; hälften varje år.

c)Årsmötet väljer förbundsordförande. Styrelsen utser inom sig v. ordf., sekreterare och kassör.

d)Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra (4) ledamöter är närvarande.
 
6 §

Versamhets- och räkenskapsår

Förbundets versamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december.

7 §

Revision

För granskning av förbundets verksamhet och räkenskaper väljs på årsmötet en revisor och en revisorsuppleant. Styrelsen skall senast 4 veckor före årsmötet överlämna räkenskaper med bokslut till revisorerna. Dessa skall senast två veckor före årsmötet lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

8 §

Firmateckning

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

9 §

Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Medlem som ej kan närvara vid möte äger rätt att lämna fullmakt. Denna skall vara personlig och bevittnad. En medlem får bara företräda två andra genom fullmakt.

10 §

Beslut och majoritet

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör. Sluten omröstning tillämpas då så begärs.
 
11 §

Medlemstidning

a) Medlemstidningen är organ för förbundet och har till syfte att skapa kontakt, förmedla upplysningar och information om verksamheten och tjäna till uppbyggelse i den enskildes trosliv.

b)Förbundsordföranden är ansvarig utgivare för medlemstidningen.

c) Styrelsen utnämner redaktör för medlemstidningen. Det står redaktören fritt att knyta till sig medarbetare.

d) Redaktören är ansvarig inför styrelsen när det gäller ekonomi och utformning av tidningen. Styrelsen och redaktören står inte innehållsmässigt ansvariga för signerade artiklar som tas in i tidningen.


12 §

Stadgeändring

a)Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmötet och kräver 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte.

b)Förslag till stadgeändring skall vara utsänd med kallelsen till årsmötet för att få behandlas.

13 §

Upplösning

Upplösning av förbundet kräver att 3/4 av medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten röstar för en sådan. Förbundets egendom och ekonomiska tillgångar disponeras av det upplösande årsmötet för att brukas enligt förbundets syfte.

Dessa stadgar är fastställda på årsmötet 1996-11-16 att gälla från samma dag. Stadgar från 1987-11-14 upphävs härmed.

Vid årsmötet 2006-02-25 ändrades verksamhets- och räkenskapsåret från 1 juni – 31 maj till 1 januari – 31 december. Första beslut togs vid årsmötet 2005-09-09.
 

[SKO] [Nyheter] [Årskonferens] [Jubileumsbok] [Om SKO] [Styrelse] [Stadgar] [Sommarlov] [Pristina] [Länkar] [English] [Kontakt]